header images

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

                  ส่วนการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  โดยมีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  มีขอบเขตภาระงานหลัก 8 งาน ได้แก่ 

                  1. งานธุรการ 

                  2. งานบรรจุและแต่งตั้ง

                  3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

                  4. งานทุนการศึกษา

                  5. งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

                  6. งานวินัยและนิติกรรมสัญญา

                  7. งานสวัสดิการ 

                  8. งานสารสนเทศบริหารงานบุคคล

                     

 

                  ส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในการ ประสานงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  มีภารกิจหลักในการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ บรรลุผลในทุกๆ ด้าน  โดยประสานงานกับส่วนงานในสำนักวิชา  ศูนย์  สถาบันและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

                  เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการที่ดี  โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาองค์กร  เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

                  เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ  ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่มผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตามหลักการสรรหา  พัฒนา

รักษาไว้  และใช้ประโยชน์ 

 

                  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  มุ่งเน้นงานเพิ่มผล  คนเป็นสุข

 

                  จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ส่วนการเจ้าหน้าที่   ได้กำหนดแผนงานประจำปีไว้ดังนี้

  1. สรรหาคนดี  มีความสามารถ  มีทัศนคติที่ดี  มีคุณภาพและเหมาะสมเข้าร่วมงาน
      ในเวลาที่ต้องการ
  2. จัดทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ  ศักยภาพ  ทักษะและความชำนาญ
      ให้กับบุคลากร
  3. รักษาบุคลากรที่ดี  มีความสามารถ  มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี  มีความเหมาะสม 
      และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของมหาวิทยาลัยไว้ให้นานที่สุด
  4. พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development)
      ให้กับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
      ตามผลงาน
  5. จัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      มีความสุขในการทำงาน

 

                  P - บุคลากร (People)  คือ  สรรหาพนักงานที่มีค่า  มีคุณภาพ  มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีและยอมรับกฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  นโยบาย  และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เพิ่ม

ขีดความสามารถของตนเองและแนวคิดให้ก้าวหน้าสูงสุด

                  E - ประหยัด (Economy)  คือ  ประหยัดในการใช้เวลา  ค่าใช้จ่าย  วัสดุอุปกรณ์อย่าง

คุ้มค่าตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและได้ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  โดยสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

                  R - รวดเร็ว (Rapid)  คือ  ปฏิบัติงานทันตามกำหนดและแผนงานของมหาวิทยาลัย

Template License

                  F - ความคล่องตัว (Flexibility)  คือ  มีการปรับตัวการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์

ต่างๆ ได้

                  E & E - ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)  คือ  กระบวนการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและได้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย  มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด

                  C - สร้างสรรค์ (Creation)  คือ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ  พัฒนาระบบงานและตนเองอยู่ตลอดเวลา

                  T - ทีมงาน (Team)  คือ  มีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่องาน  มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมของมหาวิทยาลัย

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์