header images

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
2. รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง
    และการกำหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
3. ตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้
4. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบ
    การบริหารงานบุคคล
6. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อทำการใดๆอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
 


 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์