header images

การสร้างพื้นที่จัดเก็บงานส่วนตัว FREE พื้นที่ 2 Gb. นอกเหนือจาก 192.168.28.55
        เนื่องด้วย Server 192.168.28.55 เต็ม บางหน่วยงานก็ไม่ลบ มีแต่จะทำการอัฟเพิ่ม มีระบบป้องกันความปลอดภัยกว่าการแชร์ไฟล์ปกติที่เราใช้กัน วันนี้มีวิธีเก็บไฟล์แบบส่วนตัวกัน ซึ่งรองรับพื้นที่ 2 Gb. ฟรี โดยศึกษาจากวิดีโอนี้

 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่

ว่าที่ ร.ต. อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ

งานสาระสนเทศบริหารงานบุคคล

3749

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์