header images

บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารหลักสูตร “การบริหารผลการปฏิบัติงาน

(PM : Performance Management)

แนวคิด หลักการและความเป็นมาของโครงการการปรับปรุงระบบการจัดงบประมาณ

ด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

"ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของสถาบันการศึกษา"โดย ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
"หลักการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับแนวคิดการบริหารงานบุคคล" โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

 

ระบบพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัตน์ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์