header images

Handbook

 

คู่มือขอตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือขอตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2551) ปรับปรุง พ.ศ. 2557
e-Book 2557
คู่มือขอตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2558)
e-Book 2558

 

สำหรับอธิการบดี/รองอธิการบดี
สำหรับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
สำหรับพนักงาน/ผู้รับการประเมิน
สำหรับการใช้งานทั่วไป

 

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์