header images

 

ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ กรรณิการ์ แสงประจง ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คณบดี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
2 ธันวาคม 2556 2 ธันวาคม 2556 2 ธันวาคม 2556
     
ผศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา กรวิทย์ จันทร์พูล เกศรา อินทวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชฯ
9 ธันวาคม 2556 16 ธันวาคม 2556 16 ธันวาคม 2556
     

 

 

ธนะวิชช์ ปานน้อย สมชาย สวัสดี ธีระวัตน์ กล่าวเกลี้ยง
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2556 1 พฤศจิกายน 2556 1 พฤศจิกายน 2556
     
ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ รัชตะวัน ไชยเพส ตฤณ ไอยะรา
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์
สำนักวิชาสหเวชฯ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2556 15 พฤศจิกายน 2556 20 พฤศจิกายน 2556
     
ดร.ทัศนียา บริพิศ อุเชนทร์ เชียงเสน ภรัญยู คงทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2556 20 พฤศจิกายน 2556 25 พฤศจิกายน 2556
     

 

 

รศ.ดร. กำชัย นุ้ยธิติกุล ดร. อาวุธ พรหมรักษา วิไลวรรณ จันทร์ยัง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 ตุลาคม 2556 1 ตุลาคม 2556 1 ตุลาคม 2556
     
 
ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี พิชญาภา จารุเกียรติกุล  
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  
8 ตุลาคม 2556 9 ตุลาคม 2556  
     

 

 

ดร.ภรรัตน์ เกื้อเส้ง ดร.เกษวดี กุหลาบแก้ว อัมพลิกา นุ่นสังข์
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
2 กันยายน 2556 2 กันยายน 2556 2 กันยายน 2556
     
ดร.ชมพูนุท นันทเมธี ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ ทรรศนะ นวลสมศรี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาล สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2 กันยายน 2556 9 กันยายน 2556 12 กันยายน 2556
     
ติยาพร ชูช่วย นูรีฮัน ฮะแว สุธีกร ไชยะ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
16 กันยายน 2556 16 กันยายน 2556 17 กันยายน 2556
     
 
สุมาตรา สังข์เกื้อ นฤมล กล้าทุกวัน  
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์  
สำนักวิชาสหเวชฯ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  
20 กันยายน 2556

23 กันยายน 2556

 
     

 

 

อวยพร เรืองศรี คำแก้ว มณีรัตน์ ภูมิ ชาญป้อม
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
9 สิงหาคม 2556 20 สิงหาคม 2556 20 สิงหาคม 2556
     

 

 

 
พักตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย  
ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง อาจารย์  
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  
1 กรกฎาคม 2556 1 กรกฎาคม 2556  
     

 

 

นมนต์ หิรัญ ดารุณี บุญครอง ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3 มิถุนายน 2556 10 มิ.ย. 56 12 มิ.ย. 56
     
ศิรินุช ครุฑธกะ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ธิดา เกษตรกาลาม์
ตำแหน่ง นักวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
17 มิ.ย. 56 17 มิถุนายน 2556 20 มิถุนายน 2556
     

 

ภารวี รัตนกิจ มนวัธน์ พรหมรัตน์ สุเมธี ส่งเสมอ
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 พฤษภาคม 2556 1 พฤษภาคม 2556 1 พฤษภาคม 2556
     
สุรศักดิ์ นาควิโรจน์ ภาคภูมิ ขำช่วย คะนึงนิตย์ ชูช่วย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน ตำแหน่ง อาจารย์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
1 พฤษภาคม 2556 1 พฤษภาคม 2556 14 พฤษภาคม 2556
     
วรรณิศา คุ้มบ้าน จารุวรรณ ลักษณจันทร์  
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน  
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  
14 พฤษภาคม 2556 21 พฤษภาคม 2556  
     

 

พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ พญ.ฐาปนีย์ ไพรพิสุทธิ์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2556
     
นพ.อภิศิษฎ์ ไทยยานันท์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ
1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2556
     
อังคณา ช่วยชัย กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ รัตนา จันทร์นาม
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2556
     
ภัทรวุฒิ ทวี เด่นนภา จุลเพชร นเรศ ยิ่งยงค์
ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2556 1 เมษายน 2556
     
พิมช์ชนก พิมพ์ทนต์ เสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม ปิยวรรณ โบศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
10 เมษายน 2556 17 เมษายน 2556 17 เมษายน 2556
     
เรณู มีสิทธิ์ Dr.Edwin Roy Zehner วิทยา หอทรัพย์
ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์
โครงการอุทยาวิทยาศาสตร์ฯ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
17 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556
     

 

พิชามญธุ์ ทิพยพัฒนกุล Chiem Thi Nguyen รัชนี จันทร์รอด
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
1 มีนาคม 2556 1 มีนาคม 2556 4 มีนาคม 2556
     

 

สลิลา เศรษฐไกรกุล ปานรวี รักดี อัครเดช คงขำ
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ คลินิคกายภาพบำบัด คลินิคกายภาพบำบัด
1 กุมภาพันธ์ 2556 4 กุมภาพันธ์ 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556
     
 
สุกัญญา อะหลี พรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล  
ตำแหน่ง นักวิชาการ ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป  
โครงการพัฒนาพันธุ์ปลานิลฯ หน่วยประสานงานมวล.  
21 พฤศจิกายน 2555 15 กุมภาพันธ์ 2556  
     

 

สาวิตรี ทองอาภรณ์ สุทธิพร คณะโส มัสธูรา ละใบเด็น
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการ
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 มกราคม 2556 2 มกราคม 2556 2 มกราคม 2556
     
สุดารัตน์ แสงเงิน เพ็ญศรี พานิช จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
ตำแหน่ง นักวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ
2 มกราคม 2556 3 มกราคม 2556 15 มกราคม 2556
     
สุริยันต์ ถึงแสง พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี Mr.Samuel James Kirkland
ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน ตำแหน่ง อาจารย์อาสาสมัคร
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
15 มกราคม 2556 21 มกราคม 2556 22 มกราคม 2556
     

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์