header images

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง (กบก)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ)
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
สมาถคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
   
   
   


 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์