header images

 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา ผึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2545
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2554
3. การชดใช้ทุนและรับเงินเดือนจากการไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
4. หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน
5. ประกาศ เรื่องการนับเวลาการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานที่ลาศึกษาต่อ
6. หลักเกณฑ์ระยะเวลาการศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศ
7. หลักเกณฑ์การไปฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. เกณฑ์การทดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนทุน ศึกษาภายในประเทศ
9. เงื่อนไขข้อผูกพันตามสัญญาฯ
10. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือก และการบรรจุผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานในมวล.
11. ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการลา ในเวลาปฏิบัติงานปกติหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัตน์ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์