header images

สถิติการจัดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
กองทุนประกันสังคม
สำนักงานสกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สรุปสวัสดิการสำหรับพนักงานตามรายการ
สรุปสวัสดิการตามประเภทการจ้าง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย
การจ่ายเงินค่าทำขวัญและเงินค่าทำศพ
สรุปสถานะกองทุน ผลการดำเนินงาน และการวางแผนทางการเงิน (15/05/56)
แนะนำแนวทางการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนธนาคารออมสิน

 

ระเบียบฯค่ารักษาพยาบาล
ประกาศฯเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
อัตราค่ารักษาพยาบาลโรคฟันและโรคเหงือก
อัตราค่ารักษาพยาบาลการรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค
รายการและอัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปี
หลักเกณฑ์และประเภทสถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อัตราเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานประเภทผู้ป่วยนอกสถานพยาบาลเอกชน

 

ข้อมูลยอดเงินชพค. และ ชพส. ประจำเดือน
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค.
เลขที่สมาชิก ช.พ.ส.
การสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ชพค ชพส กรณีปกติ

 

ข้อบังคับฯ เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนบท้าย ข้อบังคับฯ เครื่องแบบ
การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ
การติดประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

รายชื่อพนักงานที่บริการรถรับ-ส่ง ประจำเดือน
การใช้รถยนต์ เพื่อไปร่วมงานศพของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายรถรับส่งบุตรพนักงานประจำเดือน

 

ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรพนักงาน
อัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน

 

รายชื่อผู้ที่พักอาศัย ที่พักบุคลากร
กฏเกณฑ์และระเบียบการเข้าพักอาศัยในที่พักบุคลากร
ค่าบำรุงที่พักชั่วคราว
ค่าธรรมเนียมที่พักบุคลากร
ระเบียบว่าด้วยที่พักบุคลากร

 


 

 

 

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เปนหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารที่ดี

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเปนองค์กรธรรมรัฐ พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่ม ผลคนเปนสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตาม หลักการสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้  และใช้ประโยชน์